Privacybeleid

Hieronder kunt u ons privacy beleid lezen.

Waarom deze privacy verklaring?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens.
Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan.
Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft. In deze privacy verklaring willen wij u hierover informeren.

Toepasselijkheid privacy verklaring

In deze privacy verklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door Dierenkliniek Dennenoord en is alleen van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Dierenkliniek Dennenoord op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Dierenkliniek Dennenoord adviseert u het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Dierenkliniek Dennenoord
Dierenkliniek Dennenoord is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming .
Dierenkliniek Dennenoord B.V. is bekend onder (KvK) nummer 85657964, gevestigd en kantoorhoudend te Hapertseweg 9a ,5525 KE in Duizel, en bereikbaar via het e-mailadres info@dkdennenoord.nl.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Dierenkliniek Dennenoord verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht / aanhef
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • In bijzondere gevallen de contactgegevens van uw bewindvoerder of waarnemer in bepaalde zaken.

Persoonlijke gegevens minderjarige
Onze dienst en/of website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Voor afspraken binnen de praktijk vragen wij ook om als ouder/ voogd mee te gaan en de diensten af te nemen onder uw naam. We kunnen echter online niet controleren op een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over uw kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dkdennenoord.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Dierenkliniek Dennenoord verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het bevestigen van een afspraak op de praktijk.
 • Het afhandelen van uw betaling en/of facturering.
 • Het toezenden van ent-oproepen voor uw huisdier.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan het doorgeven van lab-uitslagen, telefonisch consult, updates over uw opgenomen huisdier en overige afspraken die met u zijn gemaakt.
 • U te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten.
 • Rapportering van de onderzoeken van uw huisdier wanneer deze onder behandeling van ons staat; zoals operatie verslagen, consult verslagen, röntgenfoto’s, verzameling van cytologisch materiaal, laboratorium uitslagen zoals bloed onderzoek, faeces en/of urine onderzoeken.
 • Om officiële documenten uit te schrijven, zoals (Europees) dierenpaspoorten, euthanasie verklaringen en gezondheidsverklaringen van uw dier, recepten voor de humane apotheek.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren of om status van een bestelling door te geven.
 • Om u door te kunnen verwijzen naar een collega praktijk (dit gebeurt in alle tijden met toestemming vanuit u).
 • Dierenkliniek Dennenoord verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn aan de overheid, zoals de (humane-) medicatie registratie en opiaten registratie. Hierbij zijn wij verplicht de klantgegevens te vermelden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Dierenkliniek Dennenoord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Persoonsgegevens: Bewaartermijn loopt tot uitschrijving van de klant. Bij activiteiten binnen Dierenkliniek Dennenoord blijven deze gegevens verzameld, tenzij u eerder aangeeft dat niet te willen.
Bij inactiviteit door bijvoorbeeld verhuizing of het overlijden van uw dier, kunt u ten alle tijden aangeven wanneer wij de gegevens niet langer mogen bewaren.

Welke rechten heeft u?
U heeft de volgende rechten:

 • U mag ons vragen om inzage van uw persoonsgegevens.
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij relevante persoonsgegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst.
 • U mag ons vragen om een kopie van uw persoonsgegevens.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U mag uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt, mogen wij geen persoonsgegevens van u verwerken.

Gegevensverwerking automatisering / geautomatiseerde besluitvorming
Dierenkliniek Dennenoord maakt gebruik van het computerprogramma Idexx Animana, wat wordt gebruikt als digitaal klantsysteem, agenda en beheer van klant- en patiëntgegevens. Ook facturering, mailing en het versturen van oproepen vindt plaats via Idexx Animana. Lab-uitslagen en digitale röntgen worden binnen Idexx Animana gekoppeld aan de klantkaart van uw dier en bewaard in diens dossier.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dierenkliniek Dennenoord verkoopt of verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. Dierenkliniek Dennenoord verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoer van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
Dierenkliniek Dennenoord neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot de personen die de persoonsgegevens nodig hebben.
Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u contact opnemen met Dierenkliniek Dennenoord via info@dkdennenoord.nl.

Wijzigingen
Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Indien de privacy verklaring in belangrijke mate veranderd, zullen wij een notificatie op onze website plaatsen samen met de nieuwe privacy verklaring. Wij zullen klanten die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van de wijzigingen. Indien u niet geregistreerd staat met uw e-mailadres, adviseren we u om met regelmaat onze actuele privacy verklaring te raadplegen ten aanzien van wijzigingen.